Статистика блога
193
Записей
2508
Обращений
102785
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Районный Маслихат


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару                    және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының  39-3-бабы  6-тармағына және «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы»                Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қаулысына сәйкес, Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидалары бекітілсін.

2.  Осы шешімнің  қосымшасына  сәйкес  Қостанай облысы Қарасу ауданы  Аманкелді  ауылының  жергілікті  қоғамдастық    жиындарына     қатысу  үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы бекітілсін.

3.   Мәслихаттың 2014  жылғы 9 сәуірдегі № 187 «Қостанай облысы Қарасу ауданы Белорус ауылдық округінің бөлек жергілікті                             қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті                           қоғамдастық  жиындарына   қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің                 сандық   құрамын   бекіту туралы»   шешімінің (Нормативтік құқықтық  актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4720 нөмірімен  тіркелген,                             2014 жылғы 28 мамырда  «Қарасу өңірі»  газетінде жарияланған)                              күші жойылды деп танылсын.

                       

 

2

 

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Сессияның төрағасы                                         

 

Қарасу аудандық                                                                                                       мәслихатының хатшысы                                                          С. Қазиев                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы

Аманкелді ауылының әкімі

 

_______________ Б. Төлеев

 

3

                                                                                 Қарасу аудандық мәслихатының

                                                                                 2017 жылғы _______________

                                                                                 № _______  шешіміне

                                                                                 қосымша

 

 

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы

 

 

Елді мекеннің атауы

 

Өкілдерінің саны (адам)

 

Аманкелді ауылының тұрғындары үшін

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                                                 Қарасу аудандық мәслихатының

                                                                                 2017 жылғы _______________

                                                                                 № _______   шешімімен

                                                                                 бекітілген

 

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидалары

 

 

1. Жалпы ережелер

 

1. Осы Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының                                (бұдан әрі - Аманкелді ауылы)  бөлек жергілікті қоғамдастық                        жиындарын өткізу қағидалары «Қазақстан Республикасындағы                         жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы                   23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 39-3-бабының                             6-тармағына, «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің                           үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің                           2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қаулысына сәйкес әзірленді және                  Аманкелді ауылы тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің тәртібін белгілейді.

2. Аманкелді ауылының аумағы тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындары (бұдан әрі - бөлек жиын) жергілікті                     қоғамдастықтың жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлау мақсатында шақырылады және өткізіледі.

 

 

2. Бөлек жиындарды өткізу тәртібі

 

3. Бөлек жиынды Аманкелді ауылының әкімі шақырады.

Қарасу ауданы әкімінің жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуге                       оң шешімі бар болған жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.

4. Жергілікті қоғамдастық халқы бөлек жиындардың шақырылу                 уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы бұқаралық                           ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен олар өткізілетін                  күнге дейін күнтізбелік  он күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

5. Аманкелді ауылының шегінде бөлек жиынды өткізуді Аманкелді ауылының әкімі ұйымдастырады.

6. Бөлек жиынды ашудың алдында Аманкелді ауылының                      тұрғындары қатысып отырған және оған қатысуға құқығы бар                        тұрғындарын тіркеу жүргізіледі.

2

 

7. Бөлек жиынды Аманкелді ауылының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ашады.

Аманкелді ауылының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға бөлек жиынның төрағасы болып табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рәсімдеу үшін ашық дауыспен хатшы сайланады.

8. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін Аманкелді                   ауылының тұрғындары өкілдерінің кандидатураларын Қарасу аудандық мәслихаты бекіткен сандық құрамға сәйкес бөлек жиынның                       қатысушылары ұсынады.

          Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін Аманкелді                     ауылының тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік ету қағидаты                      негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық түрде әрбір кандидатура бойынша                                 дербес жүргізіледі. Бөлек жиын қатысушыларының ең көп дауыстарына                      ие болған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы                                 қол қояды және оны Аманкелді ауылы әкімінің аппаратына береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества   и количественного состава представителей жителей  села для  участия в сходах местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан               от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества» Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения раздельных сходов местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области.

2. Утвердить количественный состав представителей жителей                         села  Амангельды     Карасуского    района     Костанайской     области   для    участия     в сходах местного сообщества  согласно приложению к настоящему решению.

         3. Признать утратившим силу решение маслихата от 9 апреля                        2014 года №187 «Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей                сел для участия в сходах местного сообщества Белорусского сельского округа Карасуского района Костанайской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под                    номером  4720, опубликовано 28 мая 2014 года в газете «Қарасу өңірі»).

 

 

2

 

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

Председатель сессии                                                         

 

Секретарь Карасуского

районного маслихата                                                             С. Казиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»

 

Аким села Амангельды Карасуского

района Костанайской области

 

_________________Б. Тюлеев

 

3

Приложение

к решению Карасуского

районного маслихата

от   ________  2017 года № ____

 

 

Количественный состав представителей жителей села Амангельды Карасуского района Костанайской области для участия в сходах               местного сообщества

 

 

Наименование населенного пункта

 

Количество представителей (человек)

Для жителей села  Амангельды

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Утверждены

решением Карасуского

районного маслихата

   от   ________  2017 года № ____

 

 

Правила проведения раздельных сходов местного сообщества

села Амангельды Карасуского района Костанайской области

 

 

1. Общие положения

 

1. Настоящие Правила проведения раздельных сходов местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области  (далее – село Амангельды) разработаны в соответствии с пунктом 6                         статьи 39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года                                   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан                                   от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества» и устанавливают порядок проведения раздельных сходов местного сообщества жителей села Амангельды.

2. Раздельный сход местного сообщества  жителей села  Амангельды (далее - раздельный сход) на территории созывается и проводится с целью избрания представителей для участия в сходе местного сообщества.

 

2. Порядок проведения раздельных сходов

 

3. Раздельный сход созывается акимом села Амангельды.

Проведение раздельных сходов допускается при наличии положительного решения акима Карасуского района на проведение схода местного сообщества.

4. О времени, месте созыва раздельных сходов и обсуждаемых вопросах население местного сообщества оповещается не позднее, чем за десять календарных дней до дня его проведения через средства массовой информации или иными способами.

5. Проведение раздельного схода в пределах села Амангельды, организуется акимом села Амангельды.

6. Перед открытием раздельного схода проводится регистрация присутствующих жителей села Амангельды, имеющих право в нем участвовать.

7. Раздельный сход открывается акимом села Амангельды или уполномоченным им лицом.

 

2

Председателем раздельного схода являются аким села Амангельды                         или уполномоченное им лицо.

Для оформления протокола раздельного схода открытым голосованием избирается секретарь.

8. Кандидатуры представителей жителей села Амангельды для участия               в сходе местного сообщества выдвигаются участниками раздельного схода                     в соответствии с количественным составом, утвержденным маслихатом Карасуского района.

Количество представителей жителей села для участия местного сообщества определяется на основе принципа равного представительства. 

9. Голосование проводится открытым способом персонально по каждой кандидатуре. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшие голоса участников раздельного схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем и передается в аппарат акима села Амангельды.

 

 

 

  

 

 

Қарасу аудандық мәслихатының

(алтыншы шақырылымның кезектен тыс сессиясы)

№ 143 шешімі

 

Қарасу ауылы                                                                   2017  жылғы  15 қыркүйек

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару                    және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының  39-3-бабы  6-тармағына және «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы»                Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қаулысына сәйкес, Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидалары бекітілсін.

2.  Осы шешімнің  қосымшасына  сәйкес  Қостанай облысы Қарасу ауданы  Аманкелді  ауылының  жергілікті  қоғамдастық    жиындарына     қатысу  үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы бекітілсін.

3.   Мәслихаттың 2014  жылғы 9 сәуірдегі № 187 «Қостанай облысы Қарасу ауданы Белорус ауылдық округінің бөлек жергілікті                             қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті                           қоғамдастық  жиындарына   қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің                 сандық   құрамын   бекіту туралы»   шешімінің (Нормативтік құқықтық  актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4720 нөмірімен  тіркелген,                             2014 жылғы 28 мамырда  «Қарасу өңірі»  газетінде жарияланған)                              күші жойылды деп танылсын.                 

 


 

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Сессияның төрағасы                                                           В. Журжа

 

Қарасу аудандық                                                                                                       мәслихатының хатшысы                                                          С. Қазиев                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде                   2017 жылғы 2 қазандағы № 7230 болып тіркелді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 Қарасу аудандық мәслихатының

                                                                                 2017 жылғы 15 қыркүйектегі

                                                                                 № 143  шешіміне

                                                                                 қосымша

 

 

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы

 

 

Елді мекеннің атауы

 

Өкілдерінің саны (адам)

 

Аманкелді ауылының тұрғындары үшін

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 Қарасу аудандық мәслихатының

                                                                                 2017 жылғы 15 қыркүйектегі

                                                                                 № 143  шешімімен

                                                                                 бекітілген

 

 

Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидалары

 

 

1. Жалпы ережелер

 

1. Осы Қостанай облысы Қарасу ауданы Аманкелді ауылының                                (бұдан әрі - Аманкелді ауылы)  бөлек жергілікті қоғамдастық                        жиындарын өткізу қағидалары «Қазақстан Республикасындағы                         жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы                   23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 39-3-бабының                             6-тармағына, «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің                           үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің                           2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қаулысына сәйкес әзірленді және                  Аманкелді ауылы тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің тәртібін белгілейді.

2. Аманкелді ауылының аумағы тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындары (бұдан әрі - бөлек жиын) жергілікті                     қоғамдастықтың жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлау мақсатында шақырылады және өткізіледі.

 

 

2. Бөлек жиындарды өткізу тәртібі

 

3. Бөлек жиынды Аманкелді ауылының әкімі шақырады.

Қарасу ауданы әкімінің жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуге                       оң шешімі бар болған жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.

4. Жергілікті қоғамдастық халқы бөлек жиындардың шақырылу                 уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы бұқаралық                           ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен олар өткізілетін                  күнге дейін күнтізбелік  он күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

5. Аманкелді ауылының шегінде бөлек жиынды өткізуді Аманкелді ауылының әкімі ұйымдастырады.

6. Бөлек жиынды ашудың алдында Аманкелді ауылының                      тұрғындары қатысып отырған және оған қатысуға құқығы бар                        тұрғындарын тіркеу жүргізіледі.

5

 

7. Бөлек жиынды Аманкелді ауылының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ашады.

Аманкелді ауылының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға бөлек жиынның төрағасы болып табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рәсімдеу үшін ашық дауыспен хатшы сайланады.

8. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін Аманкелді                   ауылының тұрғындары өкілдерінің кандидатураларын Қарасу аудандық мәслихаты бекіткен сандық құрамға сәйкес бөлек жиынның                       қатысушылары ұсынады.

          Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін Аманкелді                     ауылының тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік ету қағидаты                      негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық түрде әрбір кандидатура бойынша                                 дербес жүргізіледі. Бөлек жиын қатысушыларының ең көп дауыстарына                      ие болған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы                                 қол қояды және оны Аманкелді ауылы әкімінің аппаратына береді.

  

 

 

Решение № 143

Карасуского районного маслихата

(внеочередная сессия шестого созыва)

 

село Карасу                                                                             15 сентября 2017 года

Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества   и количественного состава представителей жителей  села для  участия в сходах местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан               от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества» Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения раздельных сходов местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области.

2. Утвердить количественный состав представителей жителей                         села  Амангельды     Карасуского    района     Костанайской     области   для    участия     в сходах местного сообщества  согласно приложению к настоящему решению.

         3. Признать утратившим силу решение маслихата от 9 апреля                        2014 года №187 «Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей                сел для участия в сходах местного сообщества Белорусского сельского округа Карасуского района Костанайской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под                    номером  4720, опубликовано 28 мая 2014 года в газете «Қарасу өңірі»).


 

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

Председатель сессии                                                        В. Журжа

 

Секретарь Карасуского

районного маслихата                                                             С. Казиев

 

 

Зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов за  №  7230 от  2 октября 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение

к решению Карасуского

районного маслихата

от 15 сентября 2017 года

№ 143

 

 

Количественный состав представителей жителей села Амангельды Карасуского района Костанайской области для участия в сходах               местного сообщества

 

 

Наименование населенного пункта

 

Количество представителей (человек)

Для жителей села  Амангельды

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Утверждены

решением Карасуского

районного маслихата

   от 15 сентября 2017 года

 № 143

 

 

Правила проведения раздельных сходов местного сообщества

села Амангельды Карасуского района Костанайской области

 

 

1. Общие положения

 

1. Настоящие Правила проведения раздельных сходов местного сообщества села Амангельды Карасуского района Костанайской области  (далее – село Амангельды) разработаны в соответствии с пунктом 6                         статьи 39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года                                   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан                                   от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества» и устанавливают порядок проведения раздельных сходов местного сообщества жителей села Амангельды.

2. Раздельный сход местного сообщества  жителей села  Амангельды (далее - раздельный сход) на территории созывается и проводится с целью избрания представителей для участия в сходе местного сообщества.

 

2. Порядок проведения раздельных сходов

 

3. Раздельный сход созывается акимом села Амангельды.

Проведение раздельных сходов допускается при наличии положительного решения акима Карасуского района на проведение схода местного сообщества.

4. О времени, месте созыва раздельных сходов и обсуждаемых вопросах население местного сообщества оповещается не позднее, чем за десять календарных дней до дня его проведения через средства массовой информации или иными способами.

5. Проведение раздельного схода в пределах села Амангельды, организуется акимом села Амангельды.

6. Перед открытием раздельного схода проводится регистрация присутствующих жителей села Амангельды, имеющих право в нем участвовать.

7. Раздельный сход открывается акимом села Амангельды или уполномоченным им лицом.

5

Председателем раздельного схода являются аким села Амангельды                         или уполномоченное им лицо.

Для оформления протокола раздельного схода открытым голосованием избирается секретарь.

8. Кандидатуры представителей жителей села Амангельды для участия               в сходе местного сообщества выдвигаются участниками раздельного схода                     в соответствии с количественным составом, утвержденным маслихатом Карасуского района.

Количество представителей жителей села для участия местного сообщества определяется на основе принципа равного представительства. 

9. Голосование проводится открытым способом персонально по каждой кандидатуре. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшие голоса участников раздельного схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем и передается в аппарат акима села Амангельды.

 

 

Решение конкурсной комиссии

 

Заключительного заседания конкурсной комиссии  внутреннего конкурса среди государственных служащих государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата»  на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» руководителя отдела государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» категории Е-3.

Согласно Правилам проведения конкурсов на занятие административной государственной должности корпуса «Б», утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от  21 февраля 2017 года № 40, конкурсная комиссия РЕШИЛА:

Рекомендовать принять по итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» на должность руководителя отдела государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» категории Е-3.

 

Муканову Гульназ Сабиржановну.

 

              Председатель

              конкурсной комиссии                                          Тулегенова Ш.М.

СПИСОК

Список кандидатов участвующих во внутреннем конкурсе среди государственных служащих государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» и допущенных к собеседованию на занятие вакантной административной государственной должности руководителя отдела организационно–правовой работы государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» категории  Е-3:

Муканова Гульназ Сабиржановна.

                            ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ:

Кандидат, участвующий во внутреннем конкурсе среди государственных служащих государственного учреждения «Аппарат  Карасуского районного маслихата» и допущенный к собеседованию на занятие вакантной административной государственной должности руководителя отдела организационно –правовой работы государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» категории  Е-3 категории проходит его в государственном учреждении «Аппарат Карасуского районного маслихата» 26 сентября 2017 года в 10.00 часов.

 

Секретарь конкурсной                                                                                         комиссии                                                                     С.Керибаев

 


О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Единая конкурсная комиссия государственного учреждения «Аппарат Карасуского районного маслихата» (111000, Карасуский   район,   с. Карасу   ул. А. Исакова,68,    телефон  для справок: 8-714-52-21-071, факс: 8-714-52-21-258,  электронная почта maslihatkarasu@mail.ru объявляет внутренний конкурс среди государственных служащих  «ГУ Аппарат Карасуского районного маслихата» на занятие  вакантной  административной  государственной  должности  корпуса «Б»:

Руководитель отдела организационно - правовой работы  «Аппарат  Карасуского районного маслихата», категория  E-3,   с должностным окладом  в зависимости от выслуги лет    - от  102437  до  138248 тенге.        

         Функциональные  обязанности: руководит отделом. Представляет мероприятия отдела в ежемесячный план работы аппарата  районного маслихата. Осуществляет контроль за соблюдением законности в деятельности районного маслихата. Организует систематический учет законов, нормативных актов, касающихся   представительных органов. Обеспечивает соответствие требованиям законодательства проектов решений, распоряжений, вносимых на рассмотрение маслихата и его секретаря, постановлений постоянных комиссий. Приводит в соответствие требованиям законодательства проекты нормативно-правовых и правовых актов, обеспечивает и отвечает за их полную готовность. Проверяет законность предоставляемых  исполнительными органами проектов решений, правильность их  оформления. Ведение  мониторинга нормативных правовых актов. Представление отчетов по нормативно-правовым актам в Департамент юстиции. Обеспечивает работу по подготовке сессий районного маслихата: формирует проекты повесток, правильность их  оформления, обеспечивает полную готовность проектов решений. Готовит проекты решения председателя сессии о созыве очередной сессии. Готовит распоряжения секретаря маслихата по вопросам, касающимся    деятельности отдела. Обеспечивает и отвечает за подготовку решений сессий на регистрацию в департаменте юстиции. Обеспечивает своевременность публикаций в СМИ решений, зарегистрированных в департаменте  юстиции. Предоставляет в установленном порядке интересы районного  маслихата в суде и других органах при рассмотрении правовых вопросов.  Оформляет протоколы сессий. Осуществляет организационное обеспечение деятельности работы постоянной комиссии районного маслихата по вопросам бюджета, экономики и развития сельских территорий: оказывает помощь в планировании работы комиссии, обеспечивает своевременность заседаний комиссии, собирает материалы (справки, информации, отчёты) для работы комиссии, составляет памятки, порядок ведения заседаний комиссий, разрабатывает проекты постановлений, организует заседания комиссии накануне сессий для обсуждения проектов решений и вынесения заключения по ним, формирует папки комиссии, снабжает депутатов методической и другой необходимой литературой, осуществляет тиражирование и отправку документов по назначению, отправляет письма согласно постановлению комиссии в другие государственные органы, ведет учёт замечаний и предложений по протоколам сессий, публикациям и обращениям населения для последующего рассмотрения в постоянной комиссии. Ведет мониторинг прохождения решений районного маслихата и  специальный журнал учета. Участвует в приеме граждан, помогает секретарю маслихата в вопросах    юридического толкования поднимаемых гражданами проблем. Исполняет иные поручения руководства.

Требования к участникам конкурса: Высшее образование: право (юриспруденция),  образование (казахский язык и литература, русский язык и литература)  гуманитарные науки (филология), социальные науки, экономика и бизнес (государственное и местное управление).

Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований:

                1) не менее полутора лет стажа государственной службы, в том числе не менее одного года стажа государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-4, E-G-1, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром;

      2) не менее двух с половиной лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее одного года стажа государственной службы на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренным штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-4, E-G-1, или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром;

      3) не менее полутора лет стажа работы на административных государственных должностях не ниже категорий В-6, С-5, C-O-6, C-R-4, D-5, D-O-5, Е-4, E-R-4, E-G-1 или на административных государственных должностях корпуса "А", или на политических государственных должностях, определенных Реестром, или в статусе депутата Парламента Республики Казахстан или депутата маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), работающего на постоянной основе, или в статусе международного служащего;

      4) не менее двух с половиной лет стажа государственной службы, в том числе не менее двух лет на должностях правоохранительных или специальных государственных органов центрального, областного либо городского уровней, или не ниже тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил, местных органов военного управления или военных учебных заведений;

      5 ) завершение обучения по программам послевузовского образования в организациях образования при Президенте Республики Казахстан на основании государственного заказа или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией;

         Знание   Конституции  Республики  Казахстан, конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан", законов Республики Казахстан «О государственной службе",  "О борьбе с коррупцией", "Об административных  процедурах", "О  порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц", «О государственных услугах», «О местном государственном  управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории.          Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям  данной категории.

Конкурс проводится на основании Правил проведения конкурса на занятие  вакантной административной государственной   должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом  председателя Агентства Республики  Казахстан  по делам государственной службы  от 21 февраля 2017 года № 40 (далее Правила).

         Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам,

2) Послужной список, заверенный соответствующей службой управления персоналом не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления докуметов.

Указанные документы должны быть представлены  в течение 3 рабочих дней, с момента последней публикации объявления  о проведении конкурса в государственное учреждение  «Аппарат Карасуского районного маслихата» по адресу: Костанайская область Карасуский район  ул. А.Исакова,68.

Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе на адрес электронной почты, указанный в объявлении, предоставляют оригиналы  документов не позднее чем за два часа до начала собеседования.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат  Карасуского районного маслихата» в течение  3  рабочих  дней  со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии допускается присутствие на ее заседании наблюдателей.

В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан  и маслихатов всех уровней, представители  средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа.

Для присутствия на заседании конкурсной комиссии в качестве наблюдателя лицо регистрируется в ГУ «Аппарат  Карасуского районного маслихата» не позднее одного рабочего дня до начала проведения собеседования. Для регистрации лицо предоставляет в ГУ «Аппарат Карасуского районного маслихата» копию документа, удостоверяющего личность, оригиналы или копии документов, подтверждающих принадлежность к организациям.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

Участники конкурса и кандидаты могут обжаловать решение конкурсной комиссии в уполномоченный орган или его территориальное подразделение, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

18.09.2017 

 

  

Приложение 2

к Правилам проведения конкурса
на занятие административной
государственной должности корпуса «Б»
(государственный орган)
административной государственной должности __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
административной государственной должности корпуса «Б» ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    (подпись)                                               (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 

Форма

 

___________________________________

                           

 

Заявление

 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     

Адрес и контактный телефон ___________________________________

 

 

__________                                                    ____________________________________

      

«____»_______________ 20__ г.

Қарасу аудандық мәслихатының алтыншы шақырылымның кезектен тыс сессиясы 2017 жылғы 15 қыркүйектегі сағат 11.00-де мына мекенжайда: Қарасу а., А.Исақов көш.,                    73- үй аудандық әкімдік ғимаратының 1-ші қабатындағы мәжіліс залында өтеді.   

Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится    15 сентября  2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

                                                                                                                              12.09.2017 ж.


Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 11 августа 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

08.08.2017 ж.


Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 21 июля 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73 здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

18.07.2017 ж.


Очередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 19 июля 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: отчёт акима района о выполнении возложенных на него функций и задач.

10.07.2017 ж.


Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 3 мая 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: о внесении изменений в бюджет района.

30.04.2017 ж.Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 30 апреля 2017 года, в 13 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: об утверждении схемы управления Карасуского района.

27.04.2017 ж.


Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 30 апреля 2017 года, в 13 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: об утверждении схемы управления Карасуского района.

27.04.2017 ж.Очередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 29 марта 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

18.03.2017 ж.


Внеочередная сессия шестого созыва Карасуского районного маслихата состоится 23 февраля 2017 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

20.02.2017 ж.


Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится 23 ноября 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: об уточнении районного бюджета на 2015-2017 годы.

  

19.11.2015 ж.


Объявление от 4 ноября 2015 года

  

Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится 9 ноября 2015 года, в 11 часов, по адресу:  с. Карасу ул. А.Исакова, 68, 3 этаж.

 Основной вопрос: избрание новых членов избирательных комиссии, вместо выбывших. 


Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится 20 октября 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний. Основной вопрос: об уточнении районного бюджета на 2015-2017 годы.

12.10.2015 ж.


Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится    25 сентября 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

                                                                                                    21.09.2015 ж.


Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится    25 августа 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

  

                                                                                                    21.08.2015 ж.


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 13 августа 2015 года

Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится    18 августа 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

                                                                                                


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года

   

Очередная шестнадцатая сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится    29 июля 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 22 мая 2015 года

  

Внеочередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится 1 июня 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

  


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 23 февраля 2015 года

    

Очередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится  3 марта 2015 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 15 декабря 2014 года

  

Очередная сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата состоится  23 декабря 2014 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.

   


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 31 июля 2014 года

Внечередная сессия Карасуского районного маслихата пятого созыва состоится  5 августа 2014 года, в 10 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседания.


ОБЪЯВЛЕНИЕ от 8 июля 2014 года

 

Очередная сессия Карасуского районного маслихата пятого созыва состоится  16 июля 2014 года, в 11 часов, по адресу: с.Карасу ул. А.Исакова, 73, здание районного акимата, 1 этаж, зал заседаний.


СОСТОЯЛАСЬ ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ КАРАСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

   Сегодня в большом зале аппарата акима Карасуского района прошла очередная одиннадцатая сессия пятого созыва Карасуского районного маслихата. Депутаты районного маслихата рассмотрели вопросы об итогах реализации районной программы по профилактики правонарушений в Карасуском районе за 2012 – 2013 годы; об исполнении районного бюджета за 2013 год; об утверждении отчета Ревизионной комиссии по Костанайской области об исполнении бюджета Карасуского района за 2013 год.

Валентина ОРЛОВА

    В работе одиннадцатой сессии пятого созыва приняли участие заместители акима района, руководители предприятий и организаций района, акимы сел и сельских округов. Председательствовал на сессии депутат от Карасуского избирательного округа Азамат Ибраев.

   По первому вопросу сессии выступил заместитель начальника ОВД Карасуского района Жумабек Кошмагамбет, он рассказал о проделанной работе Карасуского ОВД за 2013 год, по охране общественного порядка и предотвращение преступлений на территории района, а также в селах и сельских округах. 

   В рамках исполнения районного бюджета с докладом по второму вопросу выступила руководитель отдела финансов акимата Карасуского района Елена Бухаленко. Ею были озвучены основные цифры годового бюджета за 2013 год. Годовой бюджет района в 2013 году составил 2284667,7 тысяч тенге, кассовое исполение бюджета составило 99,4%. Не освоенная сумма бюджата составила 14525,7 тысяч тенге, в том числе по целевым трансфертам из республиканского бюджета 11048 тысяч тенге. 

   По третьему вопросу сессии выступал член Ревизионной комиссии по Костанайской области – Дмитрий Костюков.

   Одиннадцатую сессии пятого созыва завершил секретарь районного маслихата Совет Каиржанович Казиев, утвердив план повестки, председателя и временную комиссию по подготовке к очередной двенадцатой сессии пятого созыва Карасуского районного маслихата, которым был избран депутат от Новопавловского сельского округа Батыржан Кадырбеков.        СПИСОК

работников аппарата Карасуского районного маслихата

  

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата рождения

Рабочий

телефон

1.

Казиев Совет Каиржанович

Секретарь Карасуского районного маслихата

06.11.1967 г.

21-0-71

2.

Тулегенова Шолпан Мертнаевна

Руководитель аппарата  районного маслихата

01.04.1961 г.

21-2-58  

3.

Канапин Дулат Рымович

Руководитель отдела организационно-массовой и правовой работы

08.11.1979 г.

21-7-88  

4.

Муканова Гульназ Сабиржановна

Главный специалист

29.12.1975 г.

21-2-58  

5.

Рахметов Еркен Габдуллович

Главный специалист

04.09.1985 г.

21-7-88

6.

Абикенова Гульмира Аманжоловна

Секретарь, делопроизводитель

21.01.1979 г.

21-0-71

7.

Носенко Елена Павловна 

 методист-бухгалтер

 05.02.1973 г

 21-0-13

8.

Едигенов Багит Мухамеджанович

Водитель

01.02.1962 г.

 

  

Заседания постоянных комиссий районного маслихата

Постоянная комиссия по вопросам бюджета,

экономики и развития сельских территорий

сроки

мероприятия

I квартал

О проекте отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год

II квартал

О ходе реализации программы развития территорий Карасуского района

III квартал

О ходе освоения средств районного бюджета

IV квартал

О проекте районного бюджета на 2014-2016 годы

Постоянная комиссия по вопросам образования,

здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения

сроки

мероприятия

I квартал

О развитии сферы культуры района

II квартал

О проводимых мероприятиях по поддержке молодежи

III квартал

Об организации летнего отдыха детей

IV квартал

О развитии физической культуры и спорта, внедрении здорового образа жизни на территории Карасуского района

Постоянная комиссия по вопросам законности,

правопорядка и связи с общественными объединениями

сроки

мероприятия

I квартал

Об организации работы по профилактике правонарушений на территории Карасуского района

II квартал

О мерах проводимых по борьбе с коррупцией

III квартал

О работе комиссии по делам несовершеннолетних

IV квартал

О деятельности неправительственных организаций

Перечень действующих нормативных правовых актов

Карасуского районного маслихата

№ п/п

№ и дата решения

Наименование нормативного правового акта

Номер гос. регистрации

1.

№ 192 от 23.11. 2009 года

« Об установлении  единых ставок фиксированного налога»

9-13-98 от 14 декабря 2009 года

2.

№ 211 от 03.02.2010 года

«Об изменении базовых ставок земельного налога»

9-13-102 от 15 марта 2010 года

3.

№ 163 от 28.12. 2013 года

«О районном бюджете Карасуского района на 2014-2016 года»

4385 от 30 декабря 2013 года

4.

№ 145 от 22.10.2013 года

«О возмещении  затрат  на обучение  на    дому   детей  с  ограниченными возможностями из числа инвалидов»

№ 4301 от 18 ноября  2013 года

5.

№ 146 от 22.10.2013 года

«Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»

№ 4294 от 13 ноября  2013 года

Перечень действующих районных программ

         1. Программа развития территории Карасуского района на 2011-2015 годы.

Утверждено решением маслихата № 315 от  2.02.2011 года ("О внесении изменения в решение маслихата от 2 февраля 2011 года №315 "Об утверждении Программы развития территории района на 2011-2015 годы")

         2. Районная  Программа профилактики правонарушений в Карасуском районе на 2012-2013 годы

Утверждено решением маслихата № 33 от «20»  июня 2012 года


ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ НПА


РЕГЛАМЕНТ

Карасуского районного маслихата

   1. Общие положения

      1. Настоящий регламент маслихата (далее – регламент) разработан в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (далее – Закон),  Типовым регламентом маслихата, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года №704 и устанавливает порядок проведения сессий маслихата, заседаний его органов, внесения и рассмотрения на них вопросов, образования и избрания органов маслихата, заслушивания отчетов об их деятельности, отчетов о проделанной работе маслихата перед населением и деятельности его постоянных комиссий, рассмотрения запросов депутатов, полномочия, организацию деятельности депутатских объединений в маслихате, а также голосования,  работы аппарата  и другие процедурные и организационные вопросы.

        2. Маслихат (местный представительный орган) – выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление. Маслихат не обладает правами юридического лица.

      3. Деятельность маслихата регулируетсяКонституцией Республики Казахстан, Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

   2. Порядок проведения сессии маслихата

   2.1. Сессии маслихата

      4. Основной формой деятельности маслихата является сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению законами Республики Казахстан.
      Сессия маслихата правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей от общего числа депутатов маслихата. Сессия проводится в форме пленарных заседаний.

      В работе сессии по решению маслихата может быть сделан перерыв на срок, установленный маслихатом, но не превышающий пятнадцати календарных дней. Продолжительность сессии определяется маслихатом.

      Перед каждым заседанием маслихата проводится регистрация присутствующих депутатов, ее результаты оглашаются председателем сессии перед началом заседаний.

      Сессия маслихата, как правило, носит открытый характер. Проведение закрытых сессий допускается по решению маслихата, принимаемому по предложению председателя сессии маслихата или одной трети от числа депутатов, присутствующих на сессии маслихата, если за это проголосовало большинство от общего числа присутствующих депутатов.

      5. Первая сессия вновь избранного маслихата созывается председателем соответствующей территориальной избирательной комиссии не позднее чем в тридцатидневный срок со дня регистрации депутатов маслихата, при наличии не менее трех четвертей от числа депутатов, определенного для данного маслихата.

      6. Первую сессию маслихата открывает председатель избирательной комиссии и до избрания председателя сессии маслихата ведет ее. Председатель избирательной комиссии предлагает депутатам внести кандидатуру председателя сессии, по которой проводится открытое голосование. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов.
      7. Очередная сессия маслихата созывается не реже четырех раз в год и ведется председателем сессии маслихата.

      8. Внеочередная сессия маслихата созывается и ведется председателем сессии маслихата по предложению не менее одной трети от числа депутатов, избранных в данный маслихат, а также акима.

      Внеочередная сессия созывается не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения о проведении внеочередной сессии. На внеочередной сессии рассматриваются исключительно вопросы, послужившие основанием для ее созыва.
      9. О времени созыва и месте проведения сессии маслихата, а также вопросах, вносимых на рассмотрение сессии, секретарь маслихата сообщает депутатам, населению и акиму не позднее чем за десять дней до сессии, а в случае созыва внеочередной сессии – не позднее чем за три дня.

      По вопросам, вносимым на рассмотрение сессии, секретарь маслихата не позднее чем за пять дней до сессии, а в случае созыва внеочередной сессии не позднее чем за три дня представляет депутатам и акиму необходимые материалы.
      10. В период проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, на время осуществления депутатских полномочий в порядке, установленном регламентом, депутат освобождается от выполнения служебных обязанностей с возмещением ему за счет средств местного бюджета средней заработной платы по месту основной работы, но в размере, не превышающем заработную плату руководителя аппарата акима района со стажем работы в указанной должности до одного года, и командировочных расходов на срок проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата с учетом времени в пути.

      11. Повестка дня сессии формируется председателем сессии на основе перспективного плана работы маслихата, вопросов, вносимых секретарем маслихата, постоянными комиссиями и иными органами маслихата, депутатскими группами и депутатами, акимом района.
      Предложения к повестке дня сессии могут представляться председателю сессии собраниями местного сообщества, общественными объединениями.
      Повестка дня сессии при ее обсуждении может быть дополнена и изменена.

      Об утверждении повестки дня сессии маслихат принимает решение.

      Голосование по повестке дня проводится раздельно по каждому вопросу. Вопрос считается внесенным в повестку дня, если за него проголосовало большинство депутатов маслихата.

      12. Для качественной подготовки вопросов, вносимых на сессию, секретарь маслихата своевременно организует разработку плана мероприятий по подготовке сессии, который утверждается председателем сессии по согласованию с  акимом  района.

       13. По вопросам, относящимся к ведению маслихата, на сессии районного маслихата приглашаются аким района, акимы  сел, поселков и сельских округов, руководители и иные должностные лица организаций, работа которых рассматривается на сессии. Допускается присутствие на сессиях представителей средств массовой информации, государственных органов и общественных объединений по приглашению председателя сессии.
      14. Для лиц, приглашенных на заседание маслихата, отводятся специальные места в зале заседаний. Не допускаются вмешательство приглашенных лиц в работу сессии маслихата, проявление одобрения или неодобрения решений сессии маслихата.

       Приглашенное лицо, в случае грубого нарушения порядка, может быть удалено из зала заседаний по решению председателя сессии или требованию большинства присутствующих на сессии депутатов.

      15. Заседания маслихата проводятся в определенное маслихатом время.
      Председатель сессии может объявить перерывы по собственной инициативе или мотивированному предложению депутатов. В конце пленарного заседания отводится время для выступления депутатов с краткими заявлениями и сообщениями, прения по которым не открываются.

16. Регламент выступлений на заседаниях маслихата для докладов, содокладов, выступлений в прениях и по порядку ведения заседания, обсуждения кандидатур, голосования, справок и вопросов определяется маслихатом. Докладчикам и содокладчикам отводится время для ответов на вопросы. В случае, если выступающий превысил отведенное время, председатель сессии прерывает его выступление или с согласия большинства присутствующих на заседании депутатов продлевает время для выступления.
      Депутат маслихата может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. Не считаются выступлениями в прениях депутатские запросы, выступления для дачи пояснений и ответов на вопросы. Передача права на выступление другому депутату не допускается.

Прения прекращаются открытым голосованием большинством присутствующих на сессии депутатов. При постановке вопроса о прекращении прений председатель сессии информирует о числе записавшихся и выступивших депутатов, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.
      17. Слово по порядку ведения заседания предоставляется депутату вне очереди после окончания предыдущего выступления. Председатель сессии может предоставить вне очереди слово для справки, депутатского запроса, ответа на вопрос и дачи разъяснений по обсуждаемому вопросу.
      Вопросы докладчикам подаются в письменном или устном виде. Письменные вопросы подаются председателю сессии и оглашаются на заседании маслихата.

   2.2. Порядок принятия актов маслихата

       18. Маслихат по вопросам своей компетенции принимает решения большинством голосов от общего числа депутатов маслихата, если иное не установлено законом.

       19. Проекты решений передаются председателю сессии или секретарю маслихата.
      Принятые к рассмотрению проекты решений с приложением всех необходимых материалов направляются председателем сессии или секретарем маслихата в постоянные комиссии для рассмотрения и подготовки предложений. Одновременно одной из постоянных комиссий могут быть поручены подготовка заключения по проекту акта маслихата, содоклада на сессию, проведение сбора и анализа дополнительной информации.

      Для работы над проектами решений и подготовки других вопросов постоянные комиссии могут создавать рабочие группы. При необходимости в состав рабочей группы могут привлекаться депутаты из других постоянных комиссии. В работе рабочей группы может принимать участие любой депутат.
      В случаях, предусмотренных законодательством  Республики Казахстан, по представлению соответствующего исполнительного органа маслихат принимает совместное с ним решение.

      20. Решения маслихата, имеющие общеобязательное значение, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, подлежат государственной регистрации территориальными органами Министерства юстиции и опубликованию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      21. Альтернативные проекты решений рассматриваются маслихатом и его органами одновременно с основным проектом. При наличии разногласий между постоянными комиссиями, принимающими участие в подготовке вопро-са сессии, председателями комиссий и председателем сессии принимаются меры по их преодолению, оставшиеся разногласия доводятся до сведения маслихата.
      22. При рассмотрении вопроса на сессии заслушиваются доклад, а при необходимости и содоклад постоянных комиссий, рабочих групп и временных комиссий.
      В докладе комиссии указываются вошедшие в проект и отклоненные предложения, аргументируются причины принятия или отклонения поправок.
      Постоянные комиссии, отдельные члены комиссии и рабочих групп, несогласные с положениями содоклада или заключениями по проекту решения, могут изложить свои мнения до начала общих прений по рассматриваемому вопросу.
      23. Обсуждение проекта решения проводится по пунктам. Поправки к проектам подаются в письменном виде с четкими формулировками предлагаемых изменений или дополнений, указанием их места в тексте проекта решения. Не удовлетворяющие этим требованиям поправки к рассмотрению не принимаются.
      24. Сессия маслихата принимает решения по каждому вопросу повестки дня. При внесении по одному вопросу нескольких вариантов решений каждый из них вручается присутствующим на сессии депутатам.

      Редакционная комиссия, являющаяся временной комиссией маслихата, высказывает и аргументирует свое мнение о принятии или отклонении предложенных вариантов решений.

      На голосование ставятся все внесенные проекты решений. После принятия одного из проектов за основу депутаты приступают к процедуре принятия поправок к нему.

      25. При наличии поправок к проекту решения маслихата голосование осуществляется в следующей последовательности:

      1) предложенный (доработанный) проект решения маслихата принимается за основу, а при его отклонении дальнейшее голосование по поправкам прекращается;
      2) на голосование поочередно ставятся поправки, не включенные в принятый за основу проект;

      3) решение сессии ставится на голосование в целом с учетом принятых поправок. Повторное голосование по отклоненным проектам решений и поправкам к ним на текущей сессии не допускается.

      26. Поправки вносятся на голосование раздельно, последовательность которого определяется председательствующим. Перед голосованием по взаимо-исключающим поправкам последнее зачитывается председательствующим. Допускается выступление авторов поправок с разъяснениями их сути или с предложением о снятии их с обсуждения.

      Изменения в решения маслихата вносятся в порядке, установленном для их принятия.
      Протоколы сессий отпечатываются не позднее чем через месяц после сессии и хранятся в установленном законодательством порядке.

      27. Проекты планов, программ социально-экономического развития территории, отчетов об их исполнении, схем управления территорией и другие выносимые на рассмотрение сессии маслихата вопросы, а также проекты решений по ним на казахском и русском языках с визами согласования по принадлежности с приложением всех необходимых материалов вносятся в маслихат за три недели до очередной сессии на рассмотрение постоянных комиссий маслихата.

      28. Проект бюджета района рассматривается в постоянных комиссиях маслихата. Секретарь маслихата создает временную рабочую депутатскую группу по рассмотрению проекта бюджета, в состав которой могут быть включены работники аппарата маслихата, представители местных исполнительных органов.

      Постоянные комиссии с учетом мнения временной рабочей группы выраба-тывают предложения по проекту бюджета района с соответствующими обосно-ваниями и расчетами и направляют их в профильную постоянную комиссию, которая осуществляет свод предложений и подготовку заключения по проекту бюджета района.
      Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию не позднее чем за две недели до начала сессии представляет председателю сессии, секре-тарю маслихата окончательный вариант проекта решения о бюджете с прило-жением всех необходимых материалов.

     Бюджет района утверждается  маслихатом не позднее двухнедельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета.

      29. При внесении на очередную сессию маслихата внеплановых вопросов, касающихся уточнения местного бюджета на соответствующий год, представление материалов осуществляется в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством.

      30. При уточнении бюджета района на внеочередной сессии маслихата в течение двух дней со дня принятия решения о ее созыве проводится работа по рассмотрению проекта бюджета в постоянных (временных) комиссиях районного маслихата.

  3. Порядок заслушивания отчетов

      31. Маслихат осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, программ развития территорий путем заслушивания отчетов акима района.                           

      32. Маслихат  заслушивает на сессии  отчеты  акимов района  всех  уровней  в соответствии сУказом Президента Республики Казахстан от 18 января                  2006 года №19 «О проведении отчетов акимов перед маслихатами».
      Отчет акима района  (лица, исполняющего его обязанности) о выполнении возложенных на него функций и задач и проект решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных комиссий маслихата за три недели до соответствующей сессии.

      Двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчетов об исполнении планов, экономических и социальных программ развития террито-рий, местного бюджета является основанием для рассмотрения маслихатом вопроса о выражении недоверия акиму в соответствии состатьей 24 Закона.
      33. Маслихат заслушивает отчеты председателя сессии и секретаря маслихата, председателей постоянных комиссий и иных органов маслихата.
      Секретарь маслихата не реже одного раза в год на очередных сессиях маслихата отчитывается о проделанной работе по организации деятельности маслихата, ходе рассмотрения запросов депутатов и депутатских обращений, обращениях избирателей и принятых по ним мерам, взаимодействии маслихата с иными органами местного самоуправления, деятельности аппарата маслихата.
      Председатели сессии маслихата, постоянных комиссий и иных органов маслихата не реже одного раза в год на очередных сессиях маслихата отчитываются о выполнении возложенных функций и полномочий.
      34. Отчет ревизионной комиссии области об исполнении бюджета района рассматриваются маслихатом ежегодно.

       35. Маслихат не реже одного раза в год отчитывается перед населением о проделанной работе маслихата, деятельности его постоянных комиссий.
      Отчет маслихата представляется населению сел, поселков, сельских округов на сходах местного сообщества группой депутатов, возглавляемой секретарем маслихата, председателями постоянных комиссий.

   4. Порядок рассмотрения запросов депутатов

      36. Депутат маслихата по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата, обращается с официальным письменным запросом к акиму, председателю и члену соответствующей территориальной избирательной комиссии, прокурору и должностным лицам территориальных подразделений центральных государс-твенных органов, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов.
      37. Запросы, вносимые до начала сессии, подаются председателю сессии, секретарю маслихата и рассматриваются на ее заседании при решении вопроса о включении их в повестку дня сессии. Копия запроса направляется секретарем маслихата органу или должностному лицу, которым он адресован. Запросы, вносимые в ходе проведения сессии, подаются председательствующему на заседании.
      38. Запрос, не связанный с другими вопросами, которые предстоит рассмотреть на сессии, включается в повестку дня самостоятельным вопросом либо рассматривается в конце работы сессии в специально отведенное для этого время.  Маслихат определяет повестку дня сессии таким образом, чтобы в ней был предусмотрен резерв времени для обращения с запросами и вопросами. Запросы, связанные с другими вопросами, которые предстоит решить на сессии, не включаются в повестку дня и оглашаются председательствующим на сессии до начала прений по соответствующему вопросу.

      39. Маслихат может перенести рассмотрение запроса на другую сессию. До утверждения повестки дня сессии запросы могут быть отозваны внесшими их депутатами. После утверждения повестки дня сессии снятие запроса с рассмотрения осуществляется по решению маслихата. Запросы, поданные письменно, прилагаются к протоколу сессии.

      40. Ответ на депутатский запрос должен быть дан в письменной форме в срок не позднее одного месяца.

      Депутат вправе выразить свое мнение по ответу на запрос. Запросы, адресованные прокурору, не могут быть связаны с осуществлением уголовного преследования.

   5. Должностные лица, постоянные комиссии
и иные органы маслихата, депутатские объединения маслихата

   5.1. Председатель сессии маслихата

      41. Председатель очередной сессии маслихата избирается на предыдущей сессии маслихата из числа его депутатов открытым голосованием.
      После выдвижения кандидатур депутатами маслихата проводится открытое голосование. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов.

      Депутат маслихата не может быть избран председателем сессии маслихата более двух раз в течение календарного года.

      При отсутствии председателя сессии его полномочия осуществляются секретарем маслихата.

      42. Председатель сессии маслихата:

      1) принимает решение о созыве сессии маслихата;

     2) осуществляет руководство подготовкой сессии маслихата, формирует повестку дня сессии;

      3) ведет заседания сессии маслихата, обеспечивает соблюдение регламента маслихата;
      4) подписывает решения маслихата, протоколы, иные документы, принятые или утвержденные на сессии маслихата.

      Председатель сессии маслихата осуществляет свои функции на неосвобожденной основе.

      43. Председатель сессии маслихата пользуется правом решающего голоса в случае, если при голосовании на сессии маслихата голоса депутатов разделяются поровну.

   5.2. Секретарь маслихата

      44. На первой сессии маслихат избирает из числа депутатов секретаря маслихата, который является должностным лицом, работающим на постоянной основе и подотчетным маслихату. Секретарь маслихата избирается на срок полномочий маслихата.

      Секретарь маслихата осуществляет полномочия в соответствии с Законом и настоящим регламентом.

      45. Кандидатуры на должность секретаря маслихата выдвигаются депутатами маслихата на сессии маслихата. Количество выдвинутых кандидатур не ограничивается. Кандидаты выступают с примерными программами своей предстоящей деятельности. Кандидат считается избранным на должность секретаря маслихата, если в результате открытого или тайного голосования он получил большинство голосов от общего числа депутатов маслихата.
      Если на должность секретаря маслихата было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

      Если при повторном голосовании ни один из этих кандидатов не набрал более половины голосов от общего числа депутатов, проводятся повторные выборы.
      46. Секретарь маслихата не вправе состоять в постоянных комиссиях маслихата. При досрочном прекращении полномочий секретаря маслихата выборы нового секретаря проводятся в порядке, установленном Законом и настоящим регламентом.

   5.3. Постоянные и временные комиссии маслихата

      47. На срок своих полномочий маслихат образует на первой сессии из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению маслихата, содействия проведению в жизнь его решений, законов, осуществления в пределах своей компетенции контрольных функций. Председатели и члены постоянных комиссий избираются маслихатом открытым голосованием из числа депутатов.
      Перечень, количество и состав каждой постоянной комиссии ставятся на голосование отдельно. Их численный и персональный состав определяется маслихатом по предложению председателя сессии, секретаря маслихата.
     Количество постоянных комиссий не должно превышать семи.
     Кандидатуры председателей постоянных комиссий маслихатов выдвигаются на заседании постоянных комиссий. Число кандидатур не ограничивается. Обсуждение на заседании маслихата кандидатур председателей проводится отдельно по каждой комиссии.

      Постоянные комиссии могут образовывать рабочие группы.
     48. Организация деятельности, функции и полномочия постоянных комиссий определяются Законом.

      49. В целях подготовки к рассмотрению на сессиях отдельных вопросов, отнесенных к ведению маслихата, маслихат либо секретарь маслихата вправе образовывать временные комиссии. Состав, задачи, сроки полномочий и права временных комиссий определяются маслихатом либо секретарем маслихата при их образовании.

      50. Постоянные комиссии по собственной инициативе или решению маслихата могут проводить публичные слушания.

      Публичные слушания проводятся с целью обсуждения наиболее важных и общественно значимых вопросов, отнесенных к ведению постоянных комиссий, в форме расширенных заседаний этих комиссий с участием депутатов, представителей исполнительных органов, органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации, граждан.

      Для проведения публичных слушаний создается рабочая группа из числа депутатов. Для подготовки слушаний могут привлекаться специалисты иных государственных органов и организаций.

      Постоянная комиссия через средства массовой информации доводит до сведения населения тему предстоящих публичных слушаний.

      На публичные слушания постоянная комиссия приглашает представителей заинтересованных государственных органов, общественности, средств массовой информации. На публичных слушаниях могут участвовать депутаты маслихата из других постоянных комиссий.

      51. Заседания постоянных комиссий, как правило, открытые, за исключением случаев, когда рассматриваемые вопросы в соответствии сЗаконом Республики Казахстан «О государственных секретах» отнесены к государственной или служебной тайне.

      Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа депутатов, входящих в их состав.

      Постановление постоянной комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии.

      Председатель постоянной комиссии пользуется правом решающего голоса в случае, если при голосовании на заседании комиссии голоса депутатов разделятся поровну.

      Постановление постоянной комиссии и протокол заседания подписывает ее председатель, а в случае проведения совместного заседания нескольких постоянных комиссий подписывают председатели соответствующих комиссий.

   5.4. Редакционная и счетная комиссия маслихата

        52. Маслихат открытым голосованием из числа депутатов избирает в нечетном количестве составы счетной и редакционной комиссий. В состав счетной и редакционной комиссии могут включаться работники аппарата маслихата и других государственных организаций.

      53. Состав редакционной комиссии формируется с учетом специфики рассматриваемого вопроса, специальности, квалификации и опыта работы членов комиссии.

      Редакционная комиссия может избираться и на очередную сессию.
      54. При проведении открытого голосования счетная комиссия организует процесс голосования и подведения его итогов.

      Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии, ее решения принимаются большинством голосов при открытом голосовании.
      Перед началом открытого голосования председатель сессии указывает количество предложений, ставящихся на голосование, зачитывает их формулировки.
      Время и место тайного голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией на основе регламента маслихата и объявляются председателем счетной комиссии. Выдача бюллетеней производится непосредственно перед голосованием, они изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной ею форме в количестве, равном числу присутствующих на заседании депутатов, и подписываются председателем счетной комиссии. Бюллетени неустановленной формы при подсчете не учитываются.

   5.5. Депутатские объединения в маслихатах

      55. Депутаты маслихата могут создавать депутатские объединения в виде фракций политических партий и иных общественных объединений, депутатских групп. Секретарь маслихата не может входить в депутатские объединения. Депутат имеет право состоять только в одной депутатской фракции.
      56. Регистрация депутатских фракций и групп осуществляется на сессии маслихата, производится явочным порядком и носит исключительно информационный характер.

      57. Члены депутатских объединений могут:

       1) вносить замечания и предложения по повестке дня маслихата, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

     2) высказывать мнения по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или назначаются маслихатом;

       3) предлагать поправки к проектам решений маслихата;

       4) запрашивать материалы и документы, необходимые для деятельности депутатского объединения.

      58. Фракция политической партии в своей деятельности взаимодействует с руководящими органами политической партии, а также участвует в работе общественной приемной политической партии. Фракция должна объединять не менее пяти депутатов маслихата. В составе депутатской группы должно быть не менее пяти депутатов маслихата.

   6. Депутатская этика

      59. Депутаты маслихата:

1) должны с уважением относиться друг к другу и ко всем другим лицам, участвующим в работе сессий маслихата, комиссий маслихата и его рабочих органов;
2) не должны употреблять в своих выступлениях необоснованные обвинения, грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов  маслихата  и других лиц;

3) не должны призывать к незаконным и насильственным действиям;

4)  не должны препятствовать нормальной работе маслихата, постоянных комиссий и иных органов маслихата;

5)  не должны прерывать выступающих.

      60. Выступая в средствах массовой информации при проведении публичных мероприятий, комментируя деятельность государственных органов, должностных лиц и граждан, депутат должен использовать только достоверные, проверенные факты.

      61. Депутат не должен использовать в личных целях преимущество своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными органами и организациями, средствами массовой информации.

      62. Депутат маслихата не может разглашать сведения, которые стали ему известны при осуществлении депутатских полномочий, если эти сведения касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях сессий, постоянных комиссий маслихата и иных органов маслихата.

      63. Депутат маслихата, не имеющий специальных полномочий на представительство маслихата, может вступать в отношения с государственными органами и организациями только от своего имени.

      64. На депутата маслихата за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также нарушение правил депутатской этики, установленных регламентом маслихата, могут налагаться меры взыскания в соответствии состатьей 21 Закона.

   7. Организация работы аппарата маслихата

      65. Для информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности маслихата и его органов, оказания помощи депутатам в осуществлении их полномочий образуется аппарат маслихата.

      Аппарат маслихата является государственным учреждением, содержащимся за счет  бюджета района.    

     66. Маслихат утверждает структуру аппарата маслихата, определяет расходы на его содержание и материально-техническое обеспечение в пределах установленного законодательством Республики Казахстан лимита численности и выделенных средств.

     67. Деятельность государственных служащих аппарата маслихата осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      С истечением срока полномочий маслихата, в случаях досрочного прекращения полномочий маслихата и выборов нового состава его депутатов, деятельность государственных служащих аппарата маслихата не прекращается.

Отправить письмом